Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Избор на изпълнител за организация и логистика на обучения по дейности 1 – 4 по проект BG05SFOP001-2.019-0002 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите от териториалните структури на Държавна агенция „Архиви“ в областта на архивната
12.08.2020

№ на електронната преписка 001
Номер в ЦАИС ЕОП 01463-2020-000
Предмет на поръчката
Избор на изпълнител за организация и логистика на обучения по дейности 1 – 4 по проект BG05SFOP001-2.019-0002 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите от териториалните структури на Държавна агенция „Архиви“ в областта на архивната методика и практика“ с 4 (четири) обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучение на тема „Архивите в контекста на съвременната еволюция на ИКТ“ ;
Обособена позиция 2: „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучение на тема „Използване на методическия инструментариум на специалните исторически дисциплини, в контекста на цифровото общество”;
Обособена позиция 3: „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучение на тема „Научни и практически изисквания за опазване на документите в архивите, с използване на съвременни практики и методи за консервация и реставрация на архивни документи”;
Обособена позиция 4: „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучение за трансфер на знания по темите от дейност 1 и 2 – „Менторска програма „Направляващи бъдещето”.
Дата на публикуване 12.08.2020 г.
Статус ОТВОРЕНА
Краен срок за подаване на оферти 01.09.2020 г., 23,59 ч.
Допълнителна информация  
Документи линк към ЦАИС ЕОП 12.08.2020,
17,31 ч.
     
  Документация 12.08.2020,
18,53 ч.
  Техническо задание 12.08.2020,
18,54 ч.
  Методика за определяне комплексната оценка на офертата 12.08.2020,
18,55 ч.
  ЕЕДОП за обособена позиция 1, 2 и 3 12.08.2020,
18,57 ч.
  ЕЕДОП за обособена позиция 4 12.08.2020,
18,58 ч.
  Образци
Техническо предложение за обособена позиция 1
Техническо предложение за обособена позиция 2
Техническо предложение за обособена позиция 3
Техническо предложение за обособена позиция 4

Ценово предложение за обособена позиция 1
Ценово предложение за обособена позиция 2
Ценово предложение за обособена позиция 3
Ценово предложение за обособена позиция 4


Декларация за действителен собственик/действителни собственици по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП

Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП

Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици
12.08.2020,
19,03 ч.
  Образец на договор за възлагане на поръчка с приложения 12.08.2020,
19
,05 ч.
     
   
 


>>