YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


test1
09.04.2020

№ на електронната преписка  
Номер в РОП/ПОП/ЦАИС„ЕОП“  
Предмет на поръчката  
Дата на публикуване  
Статус ОТВОРЕНА/ЗАТВОРЕНА
Краен срок за подаване на оферти  
Допълнителна информация  
Документи Решение за откриване на поръчка дата и час 
  Обявление за откриване на поръчка дата и час
  Документация дата и час
  Техническа спецификация дата и час
  Методика за оценка и критерий за възлагане дата и час
  еЕЕДОП – PDF дата и час
  еЕЕДОП – XML дата и час
  Образци дата и час
  Информация по чл. 44, ал. 3 от ЗОП дата и час
  Протокол № от ... дата и час
  Съобщение за публично отваряне на ценови оферти дата и час
  Протокол/Доклад дата и час
  Решение за класиране дата и час
  Договор за възлагане на поръчка с приложения дата и час
  Обявление за възложена поръчка дата и час
 


>>