Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 13 и чл. 20, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки
12.08.2019 - 31.12.2019

Пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 13 и чл. 20, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана и пропускателен режим на сгради, управлявани от ДАА, с административен адрес: гр. София, ул. „Московска” № 5 и с административен адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 21”.

1. Решение изх. № 12-00-23 от 12.08.2019 г. Дата на публикуване 12.08.2019 г.

2. Покана, изх. № 26-00-141 от 12.08.2019 г. Дата на публикуване 12.08.2019 г.

3. Образци на документи за представяне на оферта (от № 1 до № 6). Дата на публикуване 12.08.2019 г.

4. Техническата спецификация. Дата на публикуване 12.08.2019 г.

5. Протокол № 1 от 21.08.2019 г.  Дата на публикуване 22.08.2019 г.

6. Съобщение за отваряне на ценови предложения и провеждане на преговори. Дата на публикуване 22.08.2019 г.
Държавна агенция „Архиви” уведомява заинтересованите лица, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници и провеждане на преговорите за обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана и пропускателен режим на сгради, управлявани от ДАА, с административен адрес: гр. София, ул. „Московска” № 5 и с административен адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 21” ще се извърши на 29.08.2019 г. от 11:00 часа в сградата на ДАА, гр. София, ул. „Московска” № 5, етаж ІV, стая 400.

7. Протокол № 2 от 27.08.2019 г.  Дата на публикуване: 28.08.2019 г.

8. Доклад по чл. 67, ал. 6 от ППЗОП. Дата на публикуване: 28.08.2019 г.

9. Решение № 12-00-23#3 от 28.08.2019 г. за прекратяване на процедурата. Дата на публикуване: 28.08.2019 г.

10. СъобщениеДата на публикуване: 28.08.2019 г.

Държавна агенция „Архиви“ (ДАА) уведомява заинтересованите лица, че с Решение № 12-00-23#4 от 28.08.2019 г. на председателя на ДАА е прекратена обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана и пропускателен режим на сгради, управлявани от ДАА, с административен адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 5 и с административен адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев“ № 21.

11. Обявление

 


>>