fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


9 юни – Международен ден на архивите
09.06.2016


На 9 юни 2016 г., за осми пореден път, българските архивисти отбелязаха
Международния ден на архивите, обявен през м. ноември 2007 г. по повод предстоящата 60-годишнина от създаването на МСА през 1948 г.
По повод празника Държавна агенция „Архиви“ организира пресконференция под мотото: „Архиви, хармония, приятелство“, за да сподели своя опит, да покаже важността на нашия труд, да разшири контактите с колеги, спонсори, потребители, партньори и със субекти, отговорни за вземането на решения.
 
Председателят на ДА доц. д-р Михаил Груев представи пред журналисти от водещи национални медии информация по актуални въпроси от работата на държавните архиви:

Стратегията на институцията 2016–2020 г., обвързана с Правителствената програма „Национален архивен фонд“ и Политика „В областта на архивното дело“, както и със Стратегията на Международния съвет на архивите 2008–2018 г., чието изпълнение, съобразно компетенциите на Агенцията, ще допринесе за реализацията на стратегически и оперативни цели, заложени в Стратегията за развитие на държавната администрация (2014–2020) и Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014–2020 г.

Предстоящите промени в Закона за Националния архивен фонд, целящи подобряване на опазването на архивните документи през целия им жизнен цикъл, осигуряване на действен контрол по опазването на НАФ в институциите и организациите, конкретизиране на действията на държавните органи за опазване на ценните документи, прецизиране на източниците на комплектуване на държавните архиви, разграничаване на функциите на частните архиви от държавните, признаване на професионалната квалификация и правоспособността за упражняване на професията „архивист“.
 
Разработването и внедряването на система за електронно архивиране е от съществено значение, тъй като системата ще осигури управлението на ценните електронни документи, ще гарантира тяхната автентичност и ще предотврати опасността от безвъзвратната им загуба. Тази дейност е включена в Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в България за периода 2015–2020 г. и следва да се извърши от администрацията на Министерския съвет и ДАА чрез проектно финансиране по Оперативна програма „Добро управление“.
 
Опазването на националното архивно наследство и необходимостта от спешни мерки за преместването на около 7500 л.м ценни архивни документа в риск от архивохранилищна база „Биримирци“  в подходяща за целта сграда.

Доц. Груев говори и за новите ценни постъпления в ЦДА, сред които документите на видния български учен, общественик, писател, публицист и журналист проф. Марко Семов; на великия оперен талант Борис Христов; на Съюз „Истина“, предаден безвъзмездно на ЦДА от господин Дянко Марков, съосновател на Съюза. Предстоящо е предаването на документи на Петър Младенов от неговата дъщеря Татяна Младенова и на художника проф. Иван Газдов, ректор на Художествената академия (1999–2003).

Председателят на ДАА представи и обновената експозиция от старопечатни еврейски книги с подбрани образци от една от най-големите колекции, съхранявани в Централния държавен архив. В колекцията са инвентирани общо 10 157 книги и документи – значителна част от еврейското културно наследство, пренесено или създадено на Балканите. Тя включва книги, ръкописи, открити в техните корици, и по-нови документи, свързани с историята на българските евреи след Освобождението. Колекцията съдържа някои от най-ранните образци на еврейско книгопечатане от Солун, Константинопол, Венеция, Измир, Ливорно, Амстердам, Виена, както и от други по-малки печатарски центрове в Италия, Русия, Чехия, Сърбия, Румъния и България, като хронологическите й рамки са от началото на ХVІ до средата на ХХ в. В нея фигурират и годишни течения на еврейски вестници и списания, които имат своето място сред българския периодичен печат през 1844–1944 г.>>