fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Действащи проекти 

Проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ на ИПА и внедряване на модела CAF в Държавна агенция „Архиви“

На 20 юни 2019 г., във връзка с изпълнение на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ на Института по публична администрация (ИПА), осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, беше сключено споразумение  между ИПА и Държавна агенция „Архиви“ (ДАА). Внедряването на модела CAF в Агенцията е без финансов ангажимент и е пряко обвързано с разпоредбите на Закона за администрацията (чл. 2, ал. 1, т. 8 и чл. 64) и дейностите за реализация на първата стратегическа цел от Стратегията за развитие на държавната администрация (2014-2020 г.) за въвеждане на системи за управление и контрол на качеството. Внедряване на модела CAF в ДАА ще се извърши поетапно – през 2019 г. в структурните звена от централната администрация и през 2020 г.

CAF (Common Assessment Framework) или Обща рамка за оценка е инструмент за цялостно управление на качеството, създаден за публичния сектор. Като основа за разработването му е послужил Моделът за съвършенство на Европейската фондация за управление на качеството (EFQM). Прилагането на CAF дава възможност организацията да бъде разгледана и оценена в нейната цялост от вътрешен екип. В резултат на самооценката се получава точна картина за състоянието на администрацията в реално време. Инструментът CAF  идентифицира проблемите и пораждащите ги причини като същевременно дава идея какво да се направи, за да заработи „организационният организъм“ в хармония. Прилагането на CAF и превръщането му в устойчива управленска практика насърчава непрекъснатото усъвършенстване на организацията, постигането на по-добри резултати за организацията и за служителите, за потребителите на услуги, за партньорите и за обществото като цяло. Подробна информация за модела CAF е публикувана на административната интернет страница на ИПА (www.ipa.government.bg), в рубрика „CAF”.Вижте всички новини свързани с този проект
>>