fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Новини


Внедряване на модела CAF в Държавна агенция „Архиви“
21.06.2019 г. 

На 20 юни 2019 г., във връзка с изпълнение на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ на Института по публична администрация (ИПА), осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, беше сключено споразумение  между ИПА и Държавна агенция „Архиви“ (ДАА).

Внедряването на модела CAF в Агенцията и във всичките й териториални структурни звена е без финансов ангажимент и е пряко обвързано с разпоредбите на Закона за администрацията (чл. 2, ал. 1, т. 8 и чл. 64) и дейностите за реализация на първата стратегическа цел от Стратегията за развитие на държавната администрация (2014–2020 г.) за въвеждане на системи за управление и контрол на качеството.

Предстоящото внедряване на модела CAF в Държавна агенция „Архиви“ до края на 2019 г., по указание на Института по публична администрация, ще се извърши във всички структурни звена, тъй като териториалните звена на Агенцията не са самостоятелни юридически лица.

      


 

Рекламни материали на ДА „Архиви“ за популяризиране на модела CAF
1.10.2019 г.

   плакат, бълг. ез.                                             плакат, англ. ез.
   разделител,           разделител, 
   бълг. ез.                англ. ез.


 Обучение за внедряване на модела CAF в Държавна агенция „Архиви“
03.10.2019
 

От 2 до 4 октомври 2019 г. в изложбена зала „Архиви” (София, ул. „Московска” № 5) се проведе обучение на тема „Въвеждане на CAF в българската администрация“ с лектор определеният от Института по публична администрация консултант г-жа Галина Мутафчийска. В първия панел участваха председателят на ДАА доц. д-р Михаил Груев, заместник-председателят г-н Румен Борисов и главният секретар г-жа Наташа Димчева.

С любезното съдействие на служители от дирекция „Публичност на архивите” са подготвени плакат и разделител (вж. по-горе), които се предоставят на държавните архиви, служителите и представители на заинтересованите страни за популяризиране на усилията на Агенцията за усъвършенстване чрез внедряването на модела CAF.

Обучението се реализира в рамките на изпълнявания от Института по публична администрация проект „ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЩАТА РАМКА ЗА ОЦЕНКА (CAF) В БЪЛГАРСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ” по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.