YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Новини


Внедряване на модела CAF в Държавна агенция „Архиви“
21.06.2019 г. 

На 20 юни 2019 г., във връзка с изпълнение на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ на Института по публична администрация (ИПА), осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, беше сключено споразумение  между ИПА и Държавна агенция „Архиви“ (ДАА).

Внедряването на модела CAF в Агенцията и във всичките й териториални структурни звена е без финансов ангажимент и е пряко обвързано с разпоредбите на Закона за администрацията (чл. 2, ал. 1, т. 8 и чл. 64) и дейностите за реализация на първата стратегическа цел от Стратегията за развитие на държавната администрация (2014–2020 г.) за въвеждане на системи за управление и контрол на качеството.

Предстоящото внедряване на модела CAF в Държавна агенция „Архиви“ до края на 2019 г., по указание на Института по публична администрация, ще се извърши във всички структурни звена, тъй като териториалните звена на Агенцията не са самостоятелни юридически лица.

      


 

Рекламни материали на ДА „Архиви“ за популяризиране на модела CAF
1.10.2019 г.

   плакат, бълг. ез.                                             плакат, англ. ез.
   разделител,           разделител, 
   бълг. ез.                англ. ез.


 Обучение за внедряване на модела CAF в Държавна агенция „Архиви“
03.10.2019
 

От 2 до 4 октомври 2019 г. в изложбена зала „Архиви” (София, ул. „Московска” № 5) се проведе обучение на тема „Въвеждане на CAF в българската администрация“ с лектор определеният от Института по публична администрация консултант г-жа Галина Мутафчийска. В първия панел участваха председателят на ДАА доц. д-р Михаил Груев, заместник-председателят г-н Румен Борисов и главният секретар г-жа Наташа Димчева.

С любезното съдействие на служители от дирекция „Публичност на архивите” са подготвени плакат и разделител (вж. по-горе), които се предоставят на държавните архиви, служителите и представители на заинтересованите страни за популяризиране на усилията на Агенцията за усъвършенстване чрез внедряването на модела CAF.

Обучението се реализира в рамките на изпълнявания от Института по публична администрация проект „ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЩАТА РАМКА ЗА ОЦЕНКА (CAF) В БЪЛГАРСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ” по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 Специализирано обучение на ИПА във връзка с изготвяне на План за подобрение в ДАА
25.01.2020 г.

На 23 и 24 януари 2020 г. екипът по самооценка от Държавна агенция „Архиви“, главният секретар на агенцията и директорите на дирекции участваха във второто специализирано обучение на ИПА, свързано с изпълнение на следващата важна стъпка в процеса на внедряване на модела CAF в ДАА – изготвянето на  План за подобрение.

Планът за подобрение е един от основните етапи в процеса на самооценка и е елемент на системата за стратегическо и оперативно планиране и управление на изпълнението на институцията. Той е проявление на осъзнатото желание за усъвършенстване при спазване на принципите на модела CAF.

Изготвянето на Плана включва: анализиране на идеите за подобрения, набелязани като препоръки в Доклада от самооценка, обвързано със стратегическите цели и наличните ресурси, както и приоритизиране на действията за подобрение.
 


 
Запознаване на служители от централната администрация на ДАА с принципите на CAF
3.02.2020 г.


На 31 януари 2020 г., в рамките на традиционния за архивната колегия „Петъчен културен салон”, ръководителят на екипа по самооценка г-жа Илияна Паскова запозна служители от структурни звена от централната администрация с принципите на Общата рамка за оценка (Common Assessment Framework, CAF) като  инструмент за управление на качеството, специално разработен за нуждите на публичните администрации.

Бяха отчетени извършените до момента дейности в изпълнение на споразумението с Института за публична администрация (ИПА) за внедряване на модела CAF в Агенцията.

Особено внимание бе обърнато на изготвения Доклад от самооценката в Държавна агенция „Архиви“ и на набелязаните сфери и мерки за подобрение, които предстои да станат приоритети в процеса на изготвяне на Плана за подобрение на Агенцията.

 

 Обмяна на опит по процеса на въвеждане на модела  CAF в администрациите
21.02.2020 г.

На 21 февруари 2020 г., по време на организираната от Института по публична администрация Конференция за обмяна на опит по процеса на въвеждане на модела CAF в администрациите, ръководителят на екипа по самооценка г-жа Илияна Паскова представи извършените дейности от Държавна агенция „Архиви“ за внедряването на Общата рамка за оценка (Common Assessment Framework, CAF) във всички структурни звена на Агенцията, акцентите в Плана за подобрение и иновативния подход за популяризиране чрез обособена отделна рубрика на административния сайт и разработените плакат и разделител за книги (на български и английски език).
 


Институтът по публична администрация даде висока оценка на екипа на Държавна агенция „Архиви“ за работата му по внедряване на модела CAF
13.03.2020 г.

В бр. 6/2020 г. на Бюлетина на CAF  е представен успешният подход на Държавна агенция „Архиви“ по отношение на най-съществения акцент в модела - комуникацията.