Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Служител и екип на годината


Конкурсът „Служител на годината“ и „Екип на годината“ се организира в съответствие със стратегическите цели на Държавна агенция „Архиви“ (ДАА), свързани с повишаване на мотивацията на персонала и създаване на „климат на предизвикателството“ с цел подобряване съпричастността на отделния служител към работата на организацията, както и превръщането на ДАА в предпочитано и привлекателно място за работа.
 
Конкурсът е подчинен на изискванията за прозрачност, почтеност и безпристрастност. Дадена е възможност всеки служител свободно да изрази волята си, което да гарантира справедлив и демократичен избор и да разграничи конкурса „Служител на годината“ и „Екип на годината“ от системата за оценяване на служителите в ДАА.
Крайният срок за гласуване е 29 май 2020 г. включително. 
 
Процедура за избор „Служител на годината“ и „Екип на годината“ в Държавна агенция „Архиви“

Класиране и победители 2018 г.


Резултати от гласуването в конкурса за „Служител и екип на годината“ за 2019 г. на Държавна агенция „Архиви“
 

За категорията „Служител на годината“ гласувалите са 122, а за „Екип на годината“ – 117.
 
 
 
СЛУЖИТЕЛ НА 2019 г.
 
58 гласа - Весела Пелова – гл. експерт в отдел „Държавен архив“ – Враца (посмъртно)
39 гласа - Мариета Цанова – държавен експерт в отдел „Издателска и информационна дейност“, дирекция „Публичност на архивите“
25 гласа - Юлия Кюшелиева – началник на oтдел „Държавен архив"– Силистра
 
 
ЕКИП НА 2019 г.
 
35 гласа - Отдел „Държавен архив“ – Русе, дирекция РДА – Велико Търново
32 гласа - Отдел „Държавен архив“ – Пловдив, дирекция РДА – Пловдив
31 гласа - Отдел „Държавен архив“ – Враца, дирекция РДА – Монтана
19  гласа – Отдел „Държавен архив“ – Шумен, дирекция РДА – Варна

 Номинирани за 2019г.


Служител:

Весела Пелова – гл. експерт в отдел „Държавен архив“ – Враца (посмъртно)

Критерии: Доказан личен принос за реализиране на дейност в резултат на получено външно финансиране; Доказан принос за подобряване имиджа на агенцията и получена външна оценка за реализираната дейност;
Мотиви: Весела Пелова подготви и реализира изложбата „Една история, една фамилия, една мис България“, като осигури финансирането от Община Враца и Младежки дом - Враца. Подготви за печат бр. 20 на вестник „Враца вчера“ и осигури издаването му като подлистник на в. „Северозапад днес“. Архивист и действен краевед, общественик, с принос към изследователската, издателската и популяризаторската дейност на архива. За петте месеца, през които беше на работа, Весела Пелова има участие с доклад в ХІ конференция по архивистика, подготвени – 1 статия за сп. „Архивен преглед“ и 3 публикувани в периодичния печат, реализирани са 2 телевизионни и 3 радиорепортажa, подготвена е дигитална изложба „95 години от създаването на първия български танцов състав „Българска китка“ – Оряхово, има съществен принос за привличане на младежите от областта към проучване на историята на родния край с проведени 7 беседи и занимания с ученици от историческата паралелка на СУ „Христо Ботев“ и краеведските клубове. Весела Пелова получи награда от Министерството на отбраната – плакет и грамота за активна дейност по проекта за честване на 100-годишнината от Първата световна война.


Мариета Цанова, държавен експерт в отдел „Издателска и популяризаторска дейност“, дирекция „Публичност на архивите“

Критерии: Доказани професионални знания и умения, предприемчивост и находчивост при справянето с казуси и дейности, които надхвърлят служебните им задължения; Реализирана собствена инициатива и с принос за изпълнението на стратегическите и оперативни цели на ДАА; Доказан принос за подобряване имиджа на агенцията и получена външна оценка за реализираната дейност;
Мотиви: Служителят показа през цялата година изключително високо професионално ниво при поддържането и обогатяването на рубриките в административния сайт и допълване на съдържанието на някои от тематичните дигитални колекции в интернет платформата „Архивите говорят“. В съвместната си работа с външната фирма „И-Нейчър“ ООД Мариета Цанова извърши и доста неспецифични дейности, като сама даваше идеи за усъвършенстване на сайта и платформата и работеше по тяхното осъществяване. По този начин рубриките винаги бяха актуални и търсени от потребителите на архивна информация. В много от случаите дейността на експерта надхвърляше служебните задължения, в резултат на което информацията за потребителите постъпваше регулярно и с високо качество. Редактирането на постъпващата информация винаги беше навременно и извършено в детайли. Особено ценен е приносът на експерта за новата тематична дигитална колекция в интернет платформата „Архивите говорят“ - „Промяната 1989. Преди и след“. Служителят активно участва в изготвянето на техническото задание на сайта, особено с разработване на структурата на съдържанието. Обработи редакционно подбраните документи и извърши значителен обем техническа работа по обобщаване и качване на постъпващата от цялата страна архивна информация. Прояви инициатива по отношение създаването на допълнителни рубрики и попълването им със съдържание. Цялостната работа по сайта „Промяната 1989. Преди и след“ беше извършена за изключително кратък срок. Много ценен беше приносът на експерта и по издателската дейност на ДА „Архиви”. Редакторската и коректорската работа върху голямата по обем книжка 115-116 на „Известия на държавните архиви“ беше извършена качествено и в съкратени срокове. В резултат на това пред читателите бе представено едно издание на високо ниво, доказателство за което е и активното търсене на книжката от страна на потребителите. Значителен обем работа бе извършен и по издаването на спомените на видния социалист Евтим Дабев. Благодарение на изградените с годините контакти с автори и научни институции експертът винаги беше от полза за своевременното постъпване на материали за изданията и тяхната качествена обработка. Мариета Цанова притежава и успешно прилага професионалните си умения за изработване на визуални материали за публични събития на Агенцията - покани, плакати, презентации и други. С цялата си дейност държавният експерт съдейства за издигането авторитета на ДА „Архиви“ и за изпълнението на стратегическата цел за ефективност в популяризирането на НАФ и ДАА.


Юлия Василева Кюшелиева – началник на oтдел „Държавен архив"– Силистра

Критерии: Доказани професионални знания и умения, предприемчивост и находчивост при справянето с казуси и дейности, които надхвърлят служебните им задължения; Постигнат положителен резултат на дългосрочно нерешен проблем или казус; Доказан принос за подобряване имиджа на агенцията и получена външна оценка за реализираната дейност;
Мотиви: Номинацията на Юлия Кюшелиева е резултат от успешната й и ползотворна работа, професионалните й знания, умения и находчивост, постигнатите положителни резултати при решаването на дългосрочен проблем и доказания й принос в подобряването имиджа на Агенцията и външната оценка за реализираните дейности. Успешната й работа се изразява в следното: Съдействие и осъществяване на контакти с: 1) местните органи на властта за разрешаване на дългогодишния проблем с поддръжка на тревните площи към административната сграда на отдела; 2) Областна администрация – Силистра за осигуряване на едно лице за чистач/хигиенист в Държавен архив – Силистра за срок от 2 години (до 1 март 2021 г.) по Регионална програма на Агенцията по заетостта. Намиране на решение на дългосрочен проблем: 1)През 2018 г. се пенсионира старши специалист с дългогодишен опит, в резултат на това в архива останаха трима служители, които трябваше да изпълняват задачите от годишния план на отдела и дирекцията, паралелно да обучава новоназначен служител. Г-жа Кюшелиева съумя да създаде оптимална организация на дейността в условията на недостатъчен щатен състав чрез мотивиране на служителите и поемане на лична отговорност. Подобряване на имиджа на Агенцията и получена висока външна оценка: 1) Съвместна дейност с Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища“ – Силистра. Като резултат се подобри информираността на читалищата в областта за дейността на ДАА и тяхната готовност за сътрудничество; 2) Съвместна инициатива с Литературно сдружение „Реката и приятели“ - Силистра за осъществяване на възпоменателна вечер за д-р Станка Георгиева и популяризиране на дарителските инициативи на ОДА – Силистра.Екип:

Отдел „Държавен архив“ – Враца, дирекция РДА - Монтана

Критерии: Принос за придобиването на документите на значими за българската история личности и/или организации;
Мотиви: През 2019 г. екипът на отдел „Държавен архив“ – Враца беше поставен пред стресови ситуации, които успешно преодоля и със съпричастност и отдаденост успя да подкрепи тежко боледуващите колеги. Въпреки напрежението и намаления състав,в продължение на шест месеца архивът работи с 3 служители, екипът положи всички усилия и успя да приключи годината с високи показатели на изпълнение на плановите задачи. Извънпланово комплектува голям масив от документи от личен произход, на които е извършена и извънпланова НТО – 116 а.е., 5,27 л.м. Личен фонд с № 1462 - Георгиев, Георги Павлов, 116 а.е, 5,27 л.м. Съдържа документи от периода 1967-2017 г.: интервюта в централния и местен печат (2004, 2005, 2010, 2012 ); Кратък географско-исторически справочник на окръга (1987); заявления, предложения, рецензии с данни за присъждане на Първи клас квалификация, за награди, за заемани научни, спортно-туристически и обществени длъжности и звания, за „Учител на годината“ на община Враца (2001, 2004); научно-методически публикации, реферати (1980-1989); нормативни документи по откриване на Езиковата гимназия, сградния фонд, списъци на учителите по предмети (1970), докладни записки и изложения относно Спортния клуб, ревизионна записка от Инспектората за извънкласната дейност (2005, 2008, 2014); поздравления, програми и покани, телеграми за чествания на просветни празници, юбилейни чествания, патронния празник, посрещане на гости и др. (1970-2007); дневници на походите и проявите (1973-1989); протоколни книги на експедиционните отряди (1975-2008); програми, планове, маршрути, сценарии, призиви и декларации, преписки по организацията и участниците в спортно-туристическите прояви и др. (1975-2008); пътеписи, есета, стихове, интервюта и др. произведения от участниците в инициативите (1977-2008); книги за впечатленията (1980-2018); грамоти, дипломи, поздравителни адреси, телеграми и др. по повод постиженията на спортните клубове и отряди (1975-2005); Фотоалбуми (1972-2009); албуми с колекции от спортно-туристически емблеми, сувенири, картички, стикери, покани, честитки и др. (1967-2008); документални филми за участието на Езикова гимназия в 56-ти поход Козлодуй-Околчица (2002, 2005); наредби за похода Козлодуй-Околчица (1967-2016). Врачанските архивисти имат авторитет сред гражданството и фондообразувателите и успяват да привлекат за подкрепа, партньорство, съвместна дейност и съдействие институциите в областта.


Отдел „Държавен архив“ – Пловдив, дирекция РДА – Пловдив

Критерии: Принос за придобиването на документите на значими за българската история личности и/или организации; Принос за подобряване имиджа на агенцията и/или с получени награди и отличия от реализираните дейности и инициативи.;
Мотиви: Мотивите за направеното предложение са основани на резултатите, постигнати в популяризаторската и издателската дейност на ОДА – Пловдив през 2019 г., който активно присъства в общественото пространство както чрез постоянните публикации на фейсбук страницата на дирекция РДА - Пловдив и на ДА „Архиви“, така и чрез реализираните издания. В резултат на колективната работа на екип с участието на експерти от ОДА – Пловдив и експерти от Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив е подготвена изложба и издаден албум „Пловдив през обектива на първите фотографи“. Представени са ценни и неизвестни снимки, направени от първите фотографи, работили в Пловдив в началото на ХХ век, които в своите фотографии са съхранили различни събития, личности, обекти, сгради, местности от Пловдив и региона. Издаденият албум е уникален и представлява ценен източник за културната история на Пловдив, от който могат да почерпят информация както изследователи, ученици, студенти, така и всички други, за които представлява интерес историята на Пловдив. Огромният труд по издирване, подбор, систематизиране и описание на фотографиите е извършен екипно и много професионално. Приносът на колегите в популяризиране на архивните съкровища на подобен форум като „Пловдив – Европейска столица на културата“ е несъмнен. Екипната работа с друга културна институция в града говори за далновидност и добра организация. Подобна съвместна дейност позволява финансирането и представянето пред широка родна и международна общественост на архивните богатства. Изданието е първо и уникално за Пловдив и пловдивската духовност като идея, разработка, подбор на фотографи и снимки, графичен дизайн и полиграфия. Привличането на един от най-значимите български художник-фотографи Иво Хаджимишев като консултант на изданието издига имиджа на институцията и най-вече качеството на нейната работа. Резултатите от труда на екипа са отразени в множество периодични и електронни издания. Номинираният екип притежава висок професионализъм, инициативност и възможност за поемане на извънредна работа.


Отдел „Държавен архив“ – Русе, дирекция РДА – Велико Търново

Критерии: Принос за придобиването на документите на значими за българската история личности и/или организации; Принос за подобряване имиджа на агенцията и/или с получени награди и отличия от реализираните дейности и инициативи.;
Мотиви: По първия критерий за придобиването на документи на значими личности за българската история са приети фондове и допълнителни постъпления на следните личности: 1) доц. д-р инж. Добрил Христов – завършва образованието си по специалността „Корабостроене” в Техническия факултет на Университета “Вилхелм Пик” в Росток (Германска демократична република). Преподавател в Русенски университет „А. Кънчев“, автор на рационализации и патент с национално значение. Ф. 1498, приет 2013 г., втори опис от ноем. 2019 г.; 2) Борислав Петров Михайлов – диригент, музикален педагог; капелмайстор на музикантския взвод на Първи пехотен гвардейски полк в София; ръководител на Видинската филхармония; гостува като диригент на Филхармоничните оркестри в Бургас, Варна, Добрич, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Шумен, на оперно-симфоничните оркестри в Майнинген и Франкфурт на Одер; директор на Средното музикално училище в Русе. Б. Михайлов е носител на орден Червено знаме на труда, орден „Кирил и Методий“- I степен и два ордена „Кирил и Методий“ - II степен. Ф. 1506, обработен 2019 г. 3) Силви Панайотов Стамболиев - директор на Русенската филхармония и на Международния фестивал “Мартенски музикални дни”; директор на Средно музикално училище „Проф. Веселин Стоянов“ – Русе; основател на Филхармонично общество „Добрин Петков” в Русе; от основателите на Българо-швейцарското дружество „Луи Айер” в Русе, на Европейския културен център – Русе. Удостоен с орден „Кирил и Методий“ I и III степен; орден „Червено знаме на труда“; юбилейни медали; Златна лира на музикалните дейци в България, както и почетни дипломи, между които от Католическа Никополска епархия и Международния фестивал „Мартенски музикални дни”. Обявен е за Почетен гражданин на град Русе. Ф. 1534, обработен през 2019 г. 4) Борис Тодоров Гайдаров – военен, служба към Девети конен полк в Русе и в Брезник; участва във Втората световна война. Ф. 627К, инв. опис № 2 е обработен през 2019 г. 5) Борис Минчев Стайков – учител и диригент, поставят началото на мъжкия хор „Родина“, прославил България на редица международни форуми в Англия, Франция, Германия и др.; диригент на Тамбурашкия оркестър в Русе и редица самодейни колективи; удостоен с „Орден на труда“ – златен, орден „Кирил и Методий“ – ІІІ и І степен, медал „25 г. народна власт”, юбилеен плакет на хор „Родина”, почетна значка І степен, златна, почетен гражданин на Русе. Ф. 1050, инв. опис № 2, обработен 2019 г. 6) Проф. инж. Иван Неделчев – един от първите преподаватели на Русенски университет, четири мандата е декан на Факултета по механизация на селското стопанство; основава и е първи главен редактор на студентския вестник „Студентска искра”. Ф. 1503, инв. опис № 2 е приет през март 2019 г. 7) Проф. д-р Димитрина Цонева – Работи като инспектор в учебно-методичния отдел на ВИММЕСС, преподавател по български език и методика на обучението по роден език и детска литература в ИДНУ „Вела Благоева“ - Русе, преподавател по български език за чуждестранни студенти във ВИММЕС. През 1988 г. ѝ е присъдена научната степен „доктор“, през 1992 г. - научното звание „доцент“. В периода 1983-1989 г. е зам.-декан по научноизследователска работа и зам.-декан по учебната работа във Факултет за чуждестранни студенти при ВТУ „А. Кънчев“ - Русе. Доц. д-р Димитрина Игнатова – Цонева е била ръководител катедра „Български език“ при Педагогическия факултет на Русенския университет и ръководител катедра „Български език, литература и изкуство“ при Факултет „Природни науки и образование“. През 2012 г. й е присъдено званието „професор“. Ф. 1538, регистриран на 29 май 2019 г. По втория критерий за подобряване имиджа на Агенцията, с дейността си ОДА – Русе затвърди позицията си сред русенската общественост, а с част от дейностите си и на национално ниво. Стремежът на екипа е насочен да събуди любопитството на младите хора към местната история и да изгради отношение към документа като част от националното културно наследство. Няколко са значимите събития, в които екипът има съществен дял: 1) Експертите от отдел „Държавен архив“ – Русе участваха в подготовката и експонирането на изложба „Река в преход“, която е в рамките на проект „Дунавска културна платформа – креативните места на 21 век“. Проектът „Дунавска културна платформа – креативни места на 21 век“, се изпълнява по Транснационална програма „Дунав“ 2014-2020 г. Партньори по него са: Федералното Канцлерство на Австрия, отдел II „Изкуства и култура“ (водещ партньор) и организации от Австрия, Германия, Румъния, Сърбия, Унгария и Словения. От българска страна партньори по проекта са Министерството на туризма и Министерството на културата. Община Видин е асоцииран партньор. Изложбата след България ще бъде представена в Нови съд – Сърбия, Линц , Австрия и Лудвигсбург, Германия. На нея млади артисти от четири дунавски държави представиха свои фотографии, инсталации, видеоарт, поезия, архиви и пърформънс, обединявайки разнородните визии на студентите относно скритото наследство около Дунав и съвременните трансформации на реката. 2) На 19 август 2019 г. в гр. Русе беше открита изложбата „Миналото днес“, реализирана по идея на отдел „Държавен архив“ – Русе и с финансовата подкрепа на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“. С таблата, експонирани в централната част на града, е направен опит да се осъществи връзка между миналото и настоящето. Представените в изложбата снимки се съхраняват в Държавен архив – Русе и представят някои от емблематичните сгради на Русе. Под всяка снимка е изписан текст на български и английски език, разкриващ накратко история на сградите. Изложбата е с продължителност 3 месеца. През този период с нея се запознават гражданите и гостите на Русе, включително слизащите от кораби на „Дунав-турс“ немски туристи. 3) Държавен архив – Русе участва в една от дейностите по проект „Истории по действителни случаи“ на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ и подготви изложба, разкриваща историята на модата за периода 1920 – 1980 г. В проекта участваха учениците от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“, Държавна опера – Русе, Авто-мото клуб „Русчукъ“. Русенци се впечатлиха с Парада на ретро автомобили „Русе 2019“. Изложбата обиколи ретро парадите в няколко града в страната. 4) Експертите от архива съвместно с преподавателите по история от СУПНЕ „Фридрих Шилер“ и СУ „Христо Ботев“ подпомогнаха учениците в издирване на евреи, участвали във войните за национално обединение. Резултатите от издирванията учениците обобщиха в книжно тяло „Русенските евреи и войните за национално обединение (1885–1945)“. Книгата с документални материали от ОДА – Русе е представена по време на проекта на училището в Йерусалим. 5) На 24 април 2019 г. ученици от Русенската английска гимназия проведоха иновативен открит урок в Държавен архив – Русе на тема „Образованието в Русе преди Освобождението“. Уникални документи от периода преди Освобождението на Русе, съхранявани в Държавен архив – Русе, представиха развитието на училищното дело в родния им град. 6) На 12 април 2019 г. в Русе е представен документалният сборник, посветен на Проватския епископ Антоний. Държавен архив – Русе притежава едни от най-богатите архивни фондове, представящи православната общност. През изминалата година отдел „Държавен архив“ – Русе чрез своята неуморна работа с хора, институции и журналисти затвърди своята позиция на търсен и уважаван партньор. По повод на своя празник получи признание и уважение както от своите фондообразуватели, така и от русенските институции и общественици. На церемония в зала „Култура“ на Община Русе са връчени поздравителни адреси от: Областна администрация Русе, Община Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Асоциация Еврорегион „Данубиус“, Регионален съюз на офицерите и сержантите от резерва и запаса и много други приятели и партньори на архива. Поздравителен адрес е получен и от Гюргевското окръжно бюро на Националния архив на Румъния, с който Държавен архив – Русе поддържа добри отношения.


Отдел „Държавен архив“ – Шумен, дирекция РДА – Варна

Критерии: Принос за придобиването на документите на значими за българската история личности и/или организации; Принос за подобряване имиджа на агенцията и/или с получени награди и отличия от реализираните дейности и инициативи.;
Мотиви: С висок професионализъм, ангажираност и инициативност служителите от отдел „Държавен архив“ – Шумен работиха ефективно за популяризиране на съхраняваното архивно богатство. Подготвени и презентирани са 5 самостоятелни изложби, за 2 от които е осигурено външно финансиране. В рамките на националното честване на 120-годишнината от рождението на композитора Панчо Владигеров, чието начало бе поставено в гр. Шумен, представената от архива като съорганизатор документална изложба за живота и творческата дейност на именития композитор предизвика широк обществен интерес и получи висока оценка от основния организатор на честванията в лицето на проф. Минчо Минчев, председател на фондация „Панчо Владигеров“, и от наследниците на композитора – Александър и Константин Владигерови. С представени 2 тематични изложби, самостоятелна и гостуваща, архивът бе активен участник в събитията, организирани в града в рамките на националната информационна кампания на Министерство на отбраната под мотото „Бъди войник“. Професионалните компетентности и умения на експертите са причина те да бъдат търсени гости в телевизионни и радиопредавния на местните медии, поддържащи рубрики за историята на гр. Шумен и региона. С подготвени материали, богато илюстрирани с документи, представители на архива участваха в 5 телевизионни и 6 радиопредавания, свързани със значими за града и региона исторически събития и личности. С персонално участие са излъчени 14 репортажа, подготвени и предоставени са тематични материали за 30 публикации в е-издания. Чрез популяризиране богатството на съхраняваните архивни фондове чрез изложби и участия в радио и телевизионни предавания, архивът постига целта да фокусира обществения интерес и привлича вниманието на младите хора. ОДА – Шумен продължи да поддържа активни контакти с ръководството и преподаватели от ШУ „Епископ Константин Преславски“ и проведе ползотворно сътрудничеството чрез предоставяне на аудитория за лекции и упражнения на студенти от хуманитарните специалности с изучаване на исторически дисциплини. При домакинството на архива бе организирана и проведена нетрадиционна иновативна форма на изпит по дисциплината „Екскурзоводство“ на студент от специалност „Приложна германистика“, способствала за повишаване интереса на студентите към възможностите да надграждат знанията си, чрез пряк достъп до архивното наследство. С реализираните популяризаторски прояви екипът на отдел „Държавен архив“ – Шумен работи ефективно за популяризиране на НАФ и допринесе за издигане авторитета на архива и утвърждаването му като една от водещите културни институции в града, както и за подобряване имиджа на Агенцията. Служителите в отдела активно и целенасочено осъществяват контакти и организират лични срещи и разговори с притежатели на ценни документи. В резултат на успешно убеждаване, в архива са приети като дарения 14 архивни постъпления, от които 10 лични архивни фонда, ценен исторически извор за стопанската и културна история на града и региона.