YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Регионален държавен архив – Пловдив


Дирекция "Регионален държавен архив"  със седалище Пловдив, включва като отдели държавните архиви в областните центрове ПловдивПазарджикСмолянКърджали и Хасково. Дирекцията  провежда единната политика в областта на архивното дело в региона.
         Регионален държавен архив –  Пловдив се ръководи  и представлява от директор. Директорът организира, координира и контролира специализираната дейност на отделите "Държавен архив" по издирване, комплектуване, регистриране, обработване, отчитане, съхраняване, опазване и предоставяне за използване и публикуване на документите на областните и общинските администрации, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции и обществени организации на територията на съответните области и общини, на органи, организации и значими личности от местно значение, както и финансово-счетоводното и административното им обслужване в рамките на предоставените им правомощия.

Директор: Димитър Севов

4000 Пловдив
п.к. 432, ул. "Кракра" № 9-11
Тел.: 032/ 63 22 33