YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Регионален държавен архив – Бургас


Дирекция "Регионален държавен архив" със седалище Бургас, включва като отдели държавните архиви в областните центрове БургасСливенСтара Загора и Ямбол. Дирекцията  провежда единната политика в областта на архивното дело в региона.
         Регионален държавен архив – Бургас  се ръководи и представлява от директор. Директорът организира, координира и контролира специализираната дейност на отделите "Държавен архив" по издирване, комплектуване, регистриране, обработване, отчитане, съхраняване, опазване и предоставяне за използване и публикуване на документите на областните и общинските администрации, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции и обществени организации на територията на съответните области и общини, на органи, организации и значими личности от местно значение, както и финансово-счетоводното и административното им обслужване в рамките на предоставените им правомощия.

Директор: Данка Георгиева8000 Бургас
к-с "Славейков", ул. "Проф. Яким Якимов" № 7
Тел.: 056/ 86 04 12
e-mail: D.Georgieva@archives.government.bg


Транзитна сметка: BG69UNCR76303100114342
Банка: УниКредит Булбанк – Бургас
БУЛСТАТ: 000 69 76 00 0023