fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Библиография


Биобиблиографии

Сава Огнянов – 1876–1933 г. Русе 2003.

Любен Каравелов и Русе. Русе, 2004.

Димитър Добрев 1904–1985, Русе 2004.

Спомен за Кирил Станчев. 1906–1988 г. Съст. Ст. Цанева-Бакърджиева, Т. Билчев. Русе, 2007. 32 с.
 

Пътеводители

Пътеводител за архивните фондове, ч. І, 1772–1944 г. 184 с.

Пътеводител на архивните фондове, ч. ІІ, 1944–1983 г. Русе, 1988. 375 с.
 

Инвентарни описи

Областен и Окръжен комитет на ОФ 944–1969 г.). Русе, 1974. 50 с.

Комитет за проучване и написване история на Русе (1815–1955 г.). Русе, 1975.

Симеон Пантелеев Пармаков. 1910–1964 г. Русе, 1976. 19 с.

Русенска търговско-индустриална камара (1895–1947 г.). Русе, 1984.

Държавна мъжка гимназия „Княз Борис“ (1888–1944 г.). Русе, 1989.

Русенска девическа гимназия „Баба Тонка“ (1888–1945 г.). Русе, 1989.

Никола Тихов Обретенов, Захари Далакчиев Стоянов. Русе, 1989.

Областна дирекция – Русе (1878–1944).

Русенска градска община (1885–1946 г.). Русе, 1989.

Русенски окръжен съд (1885–1964 г.). Русе, 1990. 44 с.

Българска църковно-народна община (1863–1878 г.). Доростолска и Червенска митрополия (1851–1949 г.). Русе, 1990.
 

Каталози

Из борбите на съветниците комунисти за осъществяване партийната политика в Русенския общински съвет през периода (1911–1919 г.). Русе, 1971.

Установяване и укрепване на народната власт в Русенски окръг (1944–1948 г.). Русе, 1974. 115 с.

Ликвидация на капиталистическата собственост в Русенския край (1944–1956 г.). Русе, 1982. 55 с.

Социалистическо преустройство на селското стопанство в Русенски окръг (1945–1958 г.). Русе, 1982. 100 с.

Обзор на документи за Георги Димитров, съхранявани в Дирекция „Окръжен държавен архив“ при ОНС – Русе. Русе, 1982.

Обзор на документални материали и библиографска справка за младежкото революционно движение в Русенския край. Русе, 1982.

Кооперативното движение в Русенски окръг (1887–1952 г.). Русе, 1984.

Развитие на промишлеността в Русе (1879–1947 г.). Русе, 1988.

Просветното дело в Русенския край (1878–1944). Русе, 2004.
 

Документални сборници

Писма от Васил Друмев като духовно лице в Доростолска и Червенска митрополия (16 юни 1873 – 28 септ. 1878 г.). Съст. Й. Борисов. Русе, 1988. 94 с.

125 години Русенска община. Съст. Кр. Кънчев, Й. Борисов. Русе, 1990. 399 с.

Писма от митрополит Симеон Варненски и Преславски до митрополит Григорий Доростолски и Червенски (1872–1876 г.). Съст. Т. Билчев. Русе, 1990. 135 с.

Светлоструй (1928–1941 г.). Русе, 1991. 342 с.

Филип Симидов. Войводата Петко Киряков. Непубликувани биографии. Съст. Л. Златев, Т. Билчев. В. Търново, 1994. 150 с.

Филип Симидов. Васил Левски. Две непубликувани биографии. Съст. Л. Златев, Т. Билчев. В. Търново, 1995. 175 с.

100 години Русенска търговско-индустриална камара. Съст. Л. Златев, Т. Билчев, Р. Велинова. Русе, 1995, 297 с.

Sahara, T. An Eastern Orthodox Community During the Tansimat / Documents from a Register of the Bulgarian Society in Ruse 1860–1872. Източноправославната общност по време на Танзимата / Документи от регистрите на българската община в Русе 1860–1872. Съст. Л. Златев, Т. Билчев. Токио, 1997. 517 с.

Митрополит Григорий Доростолски и Червенски 1872–1898. Съст. Т. Билчев. Русе, 1998. 315 с.

Захари Стоянов – редактор и издател. Съст. Л. Златев, Т. Билчев. В. Търново, 1999. 174 с.

Панайот Хитов. Фамилиарни забележки. Спомени (ХVІІІ в. – 1877 г.). Съст. В. Антонова, И. Жейнов, Русе, 2003. 390 с.

Русенско поборническо-опълченско дружество (1856–1878 г.). Съст. Л. Златев, С. Маринова, Русе, 2003. 563 с.

Епоха на строителство (1885–1894 г.). Сборник посветен на 140 г. Русенска община, т. І. Съст. В. Антонова, И. Жейнов, Русе, 2005. 505 с.

Филип Симидов. Моите спомени. Съст. П. Чакъров, Т. Великова. Русе, 2005. 114 с.

Епископ Андрей Велички – митрополит Андрей Нюйоркски (1928–1972 г.). Съст. Т. Билчев. В. Търново, 2007. 282 с.

Митрополит Симеон Варненски и Преславски във фонда на митрополит Михаил Доростолски и Червенски (1912–1961 г.). Съст. Т. Билчев. В. Търново, 2007. 263 с.

Митрополит Симеон Варненски и Преславски като синодален член (по синодални протоколи). 1921–1948 г. Съст. Т. Билчев. В. Търново, 2007. 158 с.

Митрополит Симеон Варненски и Преславски. Писма. 1873–1936 г. Съст. Т. Билчев. В. Търново, 2007. 155 с.

Варненски и Преславски Симеон. Биография. Съст. Т. Билчев. В. Търново, 2007. 82 с.

55 години Държавен архив – Русе. Юбилеен сборник. Съст. колектив. Русе, 2007. 132 с.

55 години Държавен архив – Русе. Дипляна. Съст. колектив. Русе, 2007. 12 с.

Списание „Поборник-опълченец“ 1898–1901 г. (фототипно издание). Съст. В. Антонова, Русе, 2008. 316 с.

Митрополит Михаил Доростолски и Червенски за себе си и другите (1884–1961 г.). Съст. Т. Билчев, Ст. Маринова. В. Търново, 2008. 308 с.

Добруджа и Българското православие 1872–1879 г. Съст. Т. Билчев. В. Търново, 2009. 283 с.

Добруджа и Ньойският договор 1917–1919 г. Съст. Т. Билчев. В. Търново, 2009. 167 с.
 

Други

20 години Окръжен държавен архив – Русе. Дипляна. 1971.

Инструкция за организация и обработка на документалните материали в учрежденията, организациите и предприятията. Русе, 1972.

Бюлетин за теория и практика по архивно дело. Кн. 1, 1973.
Бюлетин за теория и практика по архивно дело. Кн. 2, 1974.
Бюлетин за теория и практика по архивно дело. Кн. 3, 1975.
Бюлетин за теория и практика по архивно дело. Кн. 4, 1976.

Освободителната война и Русенският край. Русе, 1977.

Захари Стоянов и Съединението. Доклади и научни съобщения. Русе, 1986. 230 с.

85 години от селските бунтове в Русенско, Шабла и Дуранкулак през 1900 г. Юбилеен сборник. Русе, 1987. 42 с.

Борисов, Й. Васил Друмев – епископ Климент (1873–1878 г.) Русе, 1989. 48 с.

70 години Русенска комуна. Юбилеен сборник. Русе, 1990. 104 с.

Петков, Д., Т. Билчев, Л. Георгиев. Филип Тотю. Личност. Дейност. Документи. Русе, 1990. 260 с.

Георгиева, Н. Възрожденската книжнина в Русе. Русе, 1991. 109 с.

Л. Златев. Политическият живот в Русе 1878–1900 г. Русе, 1998.

Билчев, Т., Д. Петков, Л. Георгиев. Филип Тотю. Историографски източници. Изследвания. Русе, 1998. 225 с.

В. Антонова. Потомците на Баба Тонка и Народния съд. Русе, 2000. 167 с.

Архивите – половин век. Държавен архив – Русе. Юбилеен вестник. Русе, 10.10.2001 г.

Митрополит Григорий Доростолски и Червенски. 100 години от блаженната му кончина. Юбилеен сборник. Съст. Т. Билчев. В. Търново, 2001. 80 с.

Билчев, Т., Т. Великова. Иваница Ангелов Иванов – съзаклятник и банкер. Биографичен очерк. В. Търново, 2002. 44 с.

Радков, И., Л. Златев. Русенската община 1878–1949 г. Русе, 2002.

Билчев, Т. Обретенският духовен хранител. 75 години читалище „Хр. Ботев“ – с. Обретеник, Русенско. В. Търново, 2003. 115 с.

Билчев, Т., А. Колева. Батин. В. Търново, 2003. 270 с.

Борисов, Й. Вести от Русчук. Русе, 2003. 126 с.

Радков, И., Л. Златев. Русенските кметове (1878–2005 г.). Русе, 2005. 179 с.

Билчев, Т. Обретенският храм на просветата. 135 години училище „П.Р.Славейков“ – с. Обретеник, Русенско. Русе, 2005. 152 с.

Златев, Л., Х. Лебикян. Иван Хаджииванов. Родови корени, общественик и деен ръководител на борбата за освобождението на Добруджа. Русе, 2005. 158 с.

Билчев, Т., Д. Костадинова. Митрополит Григорий Доростолски и Червенски. Живот и дейност. 1828–1898 г. В. Търново, 2006. 115 с.

Елиас Канети. Слуховидецът на века. 1905–2005. Албум за документални изложби – „Канети и Русе“ и „Е. Канети – картини от живота му“.

„Слуховидецът“. Съст. П. Ангелова, В. Антонова. Русе, 2006.

Антонова, В., И. Жейнов. Възрожденското гробище, църквата „Всех Святих“ и Пантеонът на възрожденците в Русе. Русе, 2006.

Л. Златев. Стопанското развитие на Русе (1878–1947 г.). Русе, 2006. 192 с.

Иванова, З., Л. Златев. Общество „Бяло братство“ – Русе (1921–1957 г.). Русе, 2007. 320 с.

Билчев, Т. Обретенският духовен храм „Света Троица“. В. Търново, 2010. 83 с.

Билчев, Т. Поп Дошо. В. Търново, 2010. 111 с.