fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупцияДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВАРНА
 
Държавен архив – Варна е отдел в дирекция „Регионален държавен архив“ Варна. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Варненска област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.

Архивът е създаден през 1952 г. като отдел на Окръжно управление на МВР – Варна на основата на Указ № 515 на Президиума на Народното събрание и ПМС № 344 от 18.04.1952 г. От 1961 г. е на административно подчинение на Окръжен народен съвет – Варна, а от 1988 г. е в структурата на Община – Варна. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.

Към архива функционират читалня, библиотека, лаборатория за консервация и реставрация на документи, изложбена зала. В научно-справочната библиотека са заведени 2477 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници, периодични издания.

От 1997 г. архивът се помещава в сграда на ул. „Преслав“ № 52 във Варна – тържествено открита в деня на честването на 45-годишнината на архива. Сградата е най-старата обществена постройка във Варна и е строена за конак. Обявена е за архитектурен паментик от местно значение. Сградата е ремонтирана и преустроена, като на първия етаж са разположени хранилища, а на втория – работни помещения, читалня и лаборатория. Предоставя добри условия за съхранение на документите и за работа на служителите от архива, както и на читателите.

През годините ръководители на архива са били: Петър Желев (1952–1955), Желязко Георгиев (1956–1957), Мария Пенкова (1958–1979), Стефан Лилов (1980–1995), Борислав Дряновски (1995–2007), Гинка Колева (2007–2010).
Архивът е награден по повод 25-годишния му юбилей за добра организаторска, методическа и събирателска дейност с орден „Кирил и Методий“ – III степен с Указ № 1572 на Държавния съвет на НРБ от 14.10.1976 г.

След промените в административно-териториалното деление на страната през 1959 г. Варненският архив предава на новосъздадения Окръжен държавен архив – Толбухин (дн. Добрич) 95 архивни фонда на фондообразуватели от региона с наличния научно-справочен апарат. През 2003 г. е приет фондовият масив на ОК на БКП, възлизащ на 1774 фонда с 28235 архивни единици, 2148 спомена, 402 частични постъпления, 1114 снимки и 3 албумa.

Общата фондова наличност на архива към 01.01.2019 г. възлиза на 3685,27 линейни метра с 4138 архивни фонда (3960 учрежденски и 178 лични) и общ брой 305 975 архивни единици, 1805 частични постъпления и 4962 спомена. Застрахователният фонд се състои от 2 982 386 кадъра негатив и позитив.
 


Началник отдел: Владимир Владимиров

Контакти
Адрес:
гр. Варна, 9000
ул. „Преслав“ № 52
тел. (052)632537 – началник отдел
       (052)617931 – читалня
GSM 0885115409
e-mail: varna@archives.government.bg